BREAKING NEWS

Rritja e frikshme e përhapjes së koronavirusit në 24 orët e fundit, ministrja Manastriliu mbledh Komitetin Teknik dhe komunikon vendimin e rëndësishëm për në 1 qershor

Rritja e frikshme e përhapjes së koronavirusit në 24 orët e
x

Ekonomia

ATP nis kompensimin e pronave të prekura nga ndërtimet informale, ja emrat që do të përfitojnë 105 milionë lekë

ATP nis kompensimin e pronave të prekura nga ndërtimet informale, ja

Agjencia e Trajtimit të Pronave bëri të ditur dje nëpërmjet një njoftimi publik, emrat e pronarëve që kompensohen nga shteti, pasi pronat e tyre janë zaptuar nga ndërtimet informale. Sipas njoftimit, janë miratuar për kompensim 76 kërkesa, për të cilat do të shpenzohet rreth 105 milionë lekë. “Agjencia e Trajtimit të Pronave njofton se, më datë 31.10.2019, ka përfunduar procesin e shqyrtimit për 76 kërkesat e paraqitura nga subjektet përfitues, pronarë të pasurive të paluajtshme, pronë private, të prekura nga ndërtimet informale, që përfitojnë deri më tani kompensimin/shpërblimin në vlerë, në masën 70% të shumës së përgjithshme në të holla. Fondi financiar që shpërndahet nga ATP për këto 76 kërkesa, është në vlerën 105 682 272,21 lekë”, thuhet në njoftim. Më tej në njoftim sqarohet se nga shqyrtimi i bërë për 76 kërkesat e mësipërme, për të cilat ka përfunduar tashmë procesi i shqyrtimit nga ana e ATP-së, ka rezultuar se dokumentacioni i tyre është në përputhje me kriteret e përcaktuara në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 383, datë 19.05.2010 "Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale", i ndryshuar. Gjithashtu ATP tha, se vlera e merituar do t’i kalohet secilit prej fituesve në llogaritë e tyre bankare. “Agjencia e Trajtimit të Pronave njofton subjektet e interesuara se vlerat përkatëse për secilin përfitues do të jenë disponibël në llogaritë e tyre në bankat e nivelit të dytë pas përfundimit të procedurave të transfertave bankare në ditët në vazhdim”, thuhet ndër të tjera në njoftim. Ndërkohë shpjegohet se vlera e përcaktuar do të ndahet në 5 këste kompensimi deri në shlyerjen e plotë të tij. “ 76 kërkesat e miratuara, përfitojnë këstin e parë, të dytë, të tretë, të katërt dhe të pestë të kompensimit në të holla në një total prej 70% të vlerës totale të miratuar me VKM-të përkatëse”, njofton ATP.

 Dokumentet për të përfituar kompensim

Çdo qytetar që pretendon të fitojë kompensimin për pronat e prekura nga ndërtimet informale duhet të disponojë këto dokumente:fillimisht duhet të paraqesë një kërkesë për kompensimin në vlerë, që vihet në dispozicion nga AKKP-ja; duhet dëshmia e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues; certifikatë familjare e personit, për të cilin është lëshuar kjo dëshmi trashëgimie, për dëshmitë e trashëgimive të lëshuara nga gjykata për testamentin e bërë me akt noterial të sillet certifikatë familjare e personit, për të cilin është lëshuar kjo dëshmi trashëgimie; prokurë e posaçme e nënshkruar nga të gjitha subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr vlerën financiare në emër të tyre, e nënshkruar nga të gjitha subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr vlerën financiare në emër të tyre; një tjetër dokument është vërtetimi i lëshuar nga banka e nivelit të dytë për hapjen e llogarisë bankare në emër dhe për llogari të subjektit përfitues, ku përcaktohet edhe numri i llogarisë bankare ku do të transferohet vlera financiare; certifikatën familjare të kërkuesit; duhet edhe mandatpagesë që vërteton pagimin e tarifës së shërbimit.

Esmeralda Hida