BREAKING NEWS

‘Pa shiko sa të thella qenkan punët!’, përgjimet e antimafias italiane, paralajmëron Artan Hoxha dhe zbulon emrin kush është ‘peshku i madh’

‘Pa shiko sa të thella qenkan punët!’, përgjimet e
x

Ekonomia

Ndryshojnë procedurat, ja si Përmbarimi do të bëjë vlerësimin e objekteve që sekuestrohen, roli që do të kenë ekspertët

Ndryshojnë procedurat, ja si Përmbarimi do të bëjë

Qeveria do të ndryshojë rregullat për rivlerësimin e pronave për përmbarim. Përmes një vendimi të publikuar këtë javë në Fletoren Zyrtare, Këshilli i Ministrave ka përcaktuar pesë metodat që do përdoren për vlerësimin e pronave si: metoda e krahasimit të drejtpërdrejtë; metoda e investimit; metoda e kapitalizmit të të ardhurave të investitorit; metoda e fitimit; metoda e kostos së zëvendësimit të amortizuar; dhe metoda e zhvillimit. Në dokument sqarohet se, një nga metodat që mund të vlerësojë pronën që është për sekuestrim përcaktohet metoda e krahasimit të drejtpërdrejtë. Kjo metodë përdoret për vlerësimin e tipave të pronave për të cilat ka informacion të mjaftueshëm mbi shitjet paraardhëse. Dy metoda të tjera të rëndësishme janë metoda e investimeve, e cila vlerëson ato prona që do të japin të ardhura mujore apo vjetore me vlerën e tregut. Si edhe metoda e vendosjes së normës së kapitalizmit, e cila përmban në vete edhe rishikimin e kontratës së qirasë për objektin e sekuestruar. “Metoda e investimit përdoret për vlerësimin e pronave të cilat japin të ardhura të vazhdueshme në kohë, duke dhënë vlerën e tregut të shitjes së pronës, ku përfitimi i kësaj prone është në formën e një të ardhure mujore ose vjetore. Kjo metodë bazohet në marrëdhënien midis vlerës, të ardhurave dhe normës së kthimit. Për përcaktimin e vlerës së normës së kapitalizmit, eksperti duhet të mbajë parasysh disa faktorë, duke përfshirë: vendndodhjen e pronës; aspektet fizike të pronës: ndërtimi, cilësia e përfundimeve e të tjera; modelet e natyrës, gjatësisë dhe rishikimit të qirasë; si dhe detyrimet e palëve përkatëse në çdo kontratë qiraje”, thuhet në dokument. Metoda e fitimit është ajo që vlerëson pronën në bazë të fitimeve të dhëna në tre vitet e fundit. Ndërsa metoda e zhvillimit vlerësohen kostot e zhvillimit të përgjithshëm të pronës që është përcaktuar për sekuestrim. “Me metodën e fitimit përcaktohet vlera e pronës bazuar në fitimin neto të realizuar, sipas bilancit të 3 viteve të fundit të aktivitetit që zhvillohet në këtë pasuri. Metoda e kostos së zëvendësimit të amortizuar përdoret për prona, të cilat nuk kanë prova të çmimeve të transaksioneve për prona të ngjashme ose kur nuk mund të identifikohen flukse të ardhurash që do të burojnë për pronarin e pronës objekt vlerësimi. Sipas metodës së zhvillimit, vlera e tokës përcaktohet si diferencë e vlerës së tregut të pronës pas zhvillimit me koston e zhvillimit. Në koston e zhvillimit përfshihen shpenzimet e përgjithshme të përmirësimit ose zhvillimit, si dhe fitimi i zhvilluesit të pronës”, përcaktohet në raport.

Ja si vepron eksperti

Në udhëzuesin e publikuar në Fletoren Zyrtare thuhet se, përmbaruesit do t’u drejtohen ekspertëve për të vlerësuar pasuritë e paluajtshme në proces ekzekutimi, të cilët do të bazohen në një metodologji të mirëpërcaktuar për përllogaritjen sa më të saktë të vlerës reale të pronës. Sakaq shpjegohet se, eksperti i përzgjedhur kryen vlerësimin vetëm brenda fushës së licencës profesionale apo njohurive të veçanta, në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore. Detyrimisht, për çdo kërkesë të paraqitur, eksperti i fushës përcakton në raportin e vlerësimit vlerën e tregut të sendit objekt vlerësimi. Në raport tregohen të gjithashtu të gjitha dokumentet që do të përdorë eksperti për të vlerësuar pronën që është për sekuestrim. “Eksperti bashkë me vendimin e përmbaruesit gjyqësorë për caktimin e tij, i vendosen në dispozicion dokumentet e mëposhtme: Për pasuritë e paluajtshme: certifikata e pronësisë, kartela e pasurisë dhe harta treguese e regjistrimit, në momentin e vendosjes së sekuestros; planvendosja dhe planimetria e regjistrimit të sendit në regjistrat publikë të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës me numrin përkatës të referencës që përbëjnë edhe dokumentet teknike të pronës; çdo dokument tjetër teknik që çmohet i nevojshëm nga eksperti për vlerësimin e sendit”, thuhet në raport”, theksohet në raport. Ndërsa theksohet se të gjitha dokumentet e lartpërmendura do jenë të detyrueshme për vlerësimin e çdo lloj objekti përmbarues.