BREAKING NEWS

March 7 / Prime Minister Rama starts the day with a special wish for teachers: I assure you that ...

March 7 / Prime Minister Rama starts the day with a special wish for teachers: I
x

Ekonomia

Property Agency opens application procedures for compensation of owners affected by informal settlements, here's how to proceed

Property Agency opens application procedures for compensation of owners affected

The Property Management Agency notifies all former owners that next week they will launch applications for compensation of properties affected by informal settlements. The Property Agency continues to review and resolve issues for many files for property compensation, as yesterday ATP announced that from January 12 open applications for property compensation, which have been violated by illegal construction. According to the notice, applicants must submit to the offices of the Agency the full list of documents required and complete the application form, referring to the data required. "ATP announces the start of procedures for financial compensation of owners of real estate affected by informal settlements. The process of accepting the applications of the beneficiary entities will start on 12.01. 2021 and will not be conditional and time limited. ATP invites all interested entities to appear at its offices, at the address Rruga "Muhamet Gjollesha", Nr. 54, Tirana, every day from Monday to Friday, for completing the request for compensation and submitting the relevant documents ", it is said in the announcement. While it is informed that the beneficiary subjects, whose request was not accepted for lack of documentation during the previous procedures, have the right to reapply. But, the second time these entities do not pay the service fee, if they prove its payment during the previous application. The Agency clarifies that any review of files and the initiation of compensation will be done in accordance with the law on compensation of private property and immovable property affected by illegal buildings. “Pursuant to DCM no. 383, dated 19.05. 2010 "On determining the procedures for the distribution of compensation fund in value for owners of real estate, private property, affected by informal constructions", as amended, the Property Treatment Agency indicates that the beginning of the process of accepting claims for compensation of real estate owners, affected by informal constructions, whose generalities and data are according to DCM no. 1083 ”, emphasizes ATP. whose generalities and data are according to DCM no. 1083 ”, emphasizes ATP. whose generalities and data are according to DCM no. 1083 ”, emphasizes ATP.

DOCUMENTATION

Në këtë njoftim ATP paraqet të gjitha dokumentet që duhet të dorëzojnë aplikantët për të përfituar kompensim të pronës. Ndërsa bën me dije se, duhet të paraqiten të sakta të dhënat e llogarisë bankare që duhet të zotërojë çdo aplikant, pasi shuma e parave që do përfitohet do të derdhet në llogaritë e tyre personale menjëherë pas shpalljes fitues. “Aplikanti duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm; Kërkesën për kompensimin e pronës, sipas formatit tip, që i vihet në dispozicion nga ATP; Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil; Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjithë subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të tyre. Vërtetimin origjinal të lëshuar nga një bankë e nivelit të dytë për hapjen e llogarisë bankare, ku përcaktohet edhe re (IBAN), ku do të transferohet vlera financiare e përfituar; Fotokopjen e dokumentit të identifikimit; Mandat pagesën, në vlerën 2. 000 lekë”, thuhet në njoftim. Në përfundim të njoftimit Agjencia e Pronave sqaron aplikantët se, në ato rastet kur nuk është e mundur të dorëzohet prokura e posaçme, secili bashkëpronar apo një pjesë e tyre, paraqesin kërkesë individuale apo të përbashkët, për pjesën takuese në pronën që kompensohet. Në rastin e kërkesave individuale të secilit bashkëpronar apo të një pjese të tyre, për çdo kërkesë të kryer, paguhet tarifë shërbimi në vlerën 2. 000 lekë, pavarësisht se i përket të njëjtës pasuri të paluajtshme.