BREAKING NEWS

March 7 / Prime Minister Rama starts the day with a special wish for teachers: I assure you that ...

March 7 / Prime Minister Rama starts the day with a special wish for teachers: I
x

Ekonomia

ATP approves 3 lists for the remuneration of former owners, about 82 million ALL are distributed, here are the categories and who benefits

ATP approves 3 lists for the remuneration of former owners, about 82 million ALL

The Property Treatment Agency has published three lists for the compensation of former owners in several cities of the country, which amount to over 82 million ALL. According to the announcement published by the agency, the former owners benefit from three bills; that of compensation of properties affected by informal constructions, for properties affected by special request and compensation of properties available to ATP. Owners whose properties are affected by informal settlements have been the most favored even during the pandemic, as procedures for compensation for this category could also be carried out online. Meanwhile, this time ATP will distribute over 17 million ALL to owners who benefit from the five installments made available. According to the announcement, the beneficiaries will receive 70% of the total value specified in the decision. "The Property Treatment Agency announces that, on 28.12.2020, has completed the review process for 16 claims, which benefit the first, second, third, fourth and fifth installment of cash compensation in a total of 70% of the total value approved by Relevant DCMs. The financial fund that is distributed by ATP for these 16 requests, is in the amount of 17. 846. 009.85 ALL ”, the Agency announces. According to ATP, for the above requests, for which the review process has been completed, it has resulted that their documentation is in accordance with the criteria set out in the decision of the Council of Ministers "On determining the procedures for the distribution of compensation fund in value for owners of real estate, private property, affected by informal constructions ", amended. which benefit the first, second, third, fourth and fifth installment of monetary compensation in a total of 70% of the total value approved by the relevant DCMs. The financial fund that is distributed by ATP for these 16 requests, is in the amount of 17. 846. 009.85 ALL ”, the Agency announces. According to ATP, for the above requests, for which the review process has been completed, it has resulted that their documentation is in accordance with the criteria set out in the decision of the Council of Ministers "On determining the procedures for the distribution of compensation fund in value for owners of real estate, private property, affected by informal constructions ", amended. which benefit the first, second, third, fourth and fifth installment of monetary compensation in a total of 70% of the total value approved by the relevant DCMs. The financial fund that is distributed by ATP for these 16 requests, is in the amount of 17. 846. 009.85 ALL ”, the Agency announces. According to ATP, for the above requests, for which the review process has been completed, it has resulted that their documentation is in accordance with the criteria set out in the decision of the Council of Ministers "On determining the procedures for the distribution of compensation fund in value for owners of real estate, private property, affected by informal constructions ", amended. The financial fund that is distributed by ATP for these 16 requests, is in the amount of 17. 846. 009.85 ALL ”, the Agency announces. According to ATP, for the above requests, for which the review process has been completed, it has resulted that their documentation is in accordance with the criteria set out in the decision of the Council of Ministers "On determining the procedures for the distribution of compensation fund in value for owners of real estate, private property, affected by informal constructions ", amended. The financial fund that is distributed by ATP for these 16 requests, is in the amount of 17. 846. 009.85 ALL ”, the Agency announces. According to ATP, for the above requests, for which the review process has been completed, it has resulted that their documentation is in accordance with the criteria set out in the decision of the Council of Ministers "On determining the procedures for the distribution of compensation fund in value for owners of real estate, private property, affected by informal constructions ", amended.

Properties on special request

ATP further states that it has also reviewed some files belonging to properties with special request. According to the announcement published on the official website of the agency, in the coming days the beneficiaries will be allocated in their bank accounts the total amount of 64 million ALL, of which over 12 million ALL will be the first installment. While the rest of the fund will be distributed as an installment each beginning of the year. “The Property Treatment Agency announces that it has completed the process of administrative review of some applications for financial compensation with a special request, submitted by interested parties, who have final decisions that have recognized the right to property compensation. The financial fund, made available from the State Budget, that ATP will distribute in total to the beneficiaries of 8 applications according to their requests, is in the amount of 64,373,833.31 ALL, of which 12,874,766. 66 lekë will be distributed immediately as the first installment, while the rest will be disbursed in installments at the beginning of each budget year, based on the way of obtaining the compensation for which the subject has applied ", it is stated in the announcement.

Pronat në dispozicion të ATP

 Ndër të tjera janë shqyrtuar edhe dosjet e pronave në dispozicion të ATP, për të cilat bëhet e ditur se vetëm disa prej tyre përmbushin kriteret dhe janë shpallur fituese. “ATP njofton se, aktualisht ka përfunduar shqyrtimin e 5 aplikimeve, me objekt kompensimin financiar dhe kompensimin fizik nga fondi i tokës në dispozicion të ATP-së, për pronën e njohur me vendimet e ish KKKP-ve. Nga aplikimet e shqyrtuara deri më tani, rezulton se për këto 2 aplikime, vendimet përfitojnë kompensim financiar dhe fizik nga fondi i tokës në dispozicion të ATP-së, sipas kritereve të përcaktuara në VKM”, sqarohet në njoftim. Shuma që do të shpërndahet për këto prona është 1. 120. 828.40 lekë. Sipërfaqja e kompensuar fizikisht nga fondi i tokës është 40 029.57 m2, (4.01 ha).Gjithashtu njoftohet se, të gjithë subjektet, të cilët kanë aplikuar apo do të aplikojnë për ekzekutimin e vendimeve përfundimtare të vlerësuara financiarisht, do të trajtohen me kompensim vetëm pasi të ketë përfunduar shqyrtimi administrativ i kërkesës dhe gjithë dokumentacionit të depozituar nga ana e tyre.

Here are the names that benefit from financial compensation

ELBASAN

Zamira Vyshka          

Emine Kapercelli       

Sulejman Kapercelli   

Emine Kapercelli       

Hysen Brush   

Erion Stambollxhiu    

Denis Sauku   

Sulejman Kapercelli   

Denis Sauku   

Hysen Shabanaj

Fadil Shabanaj

Hysen Shabanaj

Vangjel Dervishi

TIRANA

Redi Xhelepi

Dilaver Toptani

Ymer Kapisyzi

Caje Kaziu

Agim Kaziu

Ali Kaziu

Pouring Tosca

Ramadan Toska

 Islam Tosca

Edip Pustina

IRON

Ndoni Naçi

Kalije Pecuke

Hasan Osmani

Ahmet Muka