BREAKING NEWS

Negotiations / European Parliament gives the GREAT NEWS for Albania

Negotiations / European Parliament gives the GREAT NEWS for Albania
x

Ekonomia

The procedures change, here is how the Bailiff will evaluate the objects that are seized, the role that the experts will have

The procedures change, here is how the Bailiff will evaluate the objects that

The government will change the rules for revaluation of properties for execution. Through a decision published this week in the Official Gazette, the Council of Ministers has determined the five methods that will be used for property valuation as: the method of direct comparison; investment method; the investor income capitalization method; profit method; amortized replacement cost method; and method of development. The document clarifies that one of the methods that can assess the property that is for seizure is the method of direct comparison. This method is used to assess the types of properties for which there is sufficient information on previous sales. Two other important methods are the investment method, which values ??those properties that will yield monthly or annual income at market value. As well as the method of setting the norm of capitalism, which includes the revision of the lease contract for the seized object. "The investment method is used to evaluate properties that provide continuous income over time, giving the market value of the property sale, where the benefit of this property is in the form of a monthly or annual income. This method is based on the relationship between value, income and rate of return. To determine the value of the capitalism rate, the expert must take into account several factors, including: the location of the property; physical aspects of the property: construction, quality of finishes, etc .; models of the nature, length and review of the lease; as well as the obligations of the respective parties in each lease contract ”, it is stated in the document. The profit method is the one that values ??the property based on the profits given in the last three years. While the development method estimates the total development costs of the property that is designated for sequestration. “The profit method determines the value of the property based on the net profit realized, according to the balance sheet of the last 3 years of the activity that takes place in this property. The amortized replacement cost method is used for properties that do not have transaction price evidence for similar properties or when no revenue streams can be identified that will arise for the property owner being valued. According to the development method, the value of the land is defined as the difference between the market value of the property after development and the cost of development.

Ja si vepron eksperti

Në udhëzuesin e publikuar në Fletoren Zyrtare thuhet se, përmbaruesit do t’u drejtohen ekspertëve për të vlerësuar pasuritë e paluajtshme në proces ekzekutimi, të cilët do të bazohen në një metodologji të mirëpërcaktuar për përllogaritjen sa më të saktë të vlerës reale të pronës. Sakaq shpjegohet se, eksperti i përzgjedhur kryen vlerësimin vetëm brenda fushës së licencës profesionale apo njohurive të veçanta, në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore. Detyrimisht, për çdo kërkesë të paraqitur, eksperti i fushës përcakton në raportin e vlerësimit vlerën e tregut të sendit objekt vlerësimi. Në raport tregohen të gjithashtu të gjitha dokumentet që do të përdorë eksperti për të vlerësuar pronën që është për sekuestrim. “Eksperti bashkë me vendimin e përmbaruesit gjyqësorë për caktimin e tij, i vendosen në dispozicion dokumentet e mëposhtme: Për pasuritë e paluajtshme: certifikata e pronësisë, kartela e pasurisë dhe harta treguese e regjistrimit, në momentin e vendosjes së sekuestros; planvendosja dhe planimetria e regjistrimit të sendit në regjistrat publikë të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës me numrin përkatës të referencës që përbëjnë edhe dokumentet teknike të pronës; çdo dokument tjetër teknik që çmohet i nevojshëm nga eksperti për vlerësimin e sendit”, thuhet në raport”, theksohet në raport. Ndërsa theksohet se të gjitha dokumentet e lartpërmendura do jenë të detyrueshme për vlerësimin e çdo lloj objekti përmbarues.