BREAKING NEWS

Prime Minister Rama gives the coded message, warns of great change in Albania

Prime Minister Rama gives the coded message, warns of great change in Albania
x

Opinion / Editorial

The role of citizens in local governance

The role of citizens in local governance

For the effective functioning of local government, it is essential that citizens have the opportunity to actively contribute to increasing their well-being through the exercise of the fundamental rights of active participation in policy-making. The efficient functioning of public decision-making authorities is of fundamental importance for the daily life of citizens and the socio-economic development of the country. Local government should be important to each of us because it is our duty to take care of the provision of public services. The local government administers those services that are closest to the daily life of communities such as water supply, roads, public safety, social welfare and much more. Lack of performance measurement in local government administrative units can cause many negative consequences for all of us. The lack of a comparative analysis of the performance of municipalities by areas of activity makes it difficult for public debates to contribute positively to policy-making and can lead to inefficient use of public funds and non-realization of planned investments. The gap between local government institutions and citizens in all administrative units of Albania remains worrying. In order to encourage better delivery of public services and improve accountability by establishing a benchmark for good governance in the public sector the Institute for Public Policy and Good Governance in cooperation with the Lithuanian Free Market Institute and with the strategic support of Atlas Network has for the first time the Municipal Performance Index. Piloted for the first time in Albania, the Index brings in a comparative perspective the performance of 16 municipalities in the country based on a list of 35 indicators that measure the effectiveness of local governments in creating results in the service of citizens. Municipal performance indicators are organized into four categories: “Municipality for Citizens”, “Municipality for Business”, “Municipal Administration” and “Transparency”.

Bërja e informacionit në dispozicion përmes iniciativave të transparencës është një hap i parë i rëndësishëm drejt rritjes së përgjegjësisë. Sepse kur një qeveri është transparente, qytetarët e saj mund të shohin funksionimin e saj të brendshëm - proceset, procedurat, buxhetet, përparësitë, planet dhe strategjitë e vendimmarrjes. Rezultatet e përgjithshme të Indeksit 2020 tregojnë disa fusha kryesore që kanë nevojë për përmirësime në performancën e bashkive. Vazhdimi i përmirësimeve thelbësore në infrastrukturën e furnizimit me ujë mbetet i rëndësishëm për të rritur furnizimin e qëndrueshëm dhe aplikimin e çmimeve më të përballueshme për familjet dhe ndërmarrjet që mbështeten tek furnizimi me ujë për të përmbushur shumicën e aktiviteteve të tyre të përditshme. Qasja e bizneseve në informacion vijon të jetë e kufizuar dhe koha e procedurave të biznesit si marrja e lejeve të ndërtimit varion shumë nga bashkia në bashki. Lehtësia e procedurave dhe zvogëlimi i numrit të ditëve të nevojshme për t’u pajisur me një leje ndërtimi mbetet çështje thelbësore për t'u adresuar nga disa prej bashkive në Indeks. Shumica e bashkive në fokus vazhdojnë të mbeten financiarisht shumë të varura nga grantet e qeverisë qendrore ndërsa mund të përmirësojnë ndjeshëm performancën në mbledhjen e të ardhurave dhe financimin e prioriteteve buxhetore me fondet e tyre. Në paralel, rritja e efektivitetit të administratës vendore është çështje me rëndësi parësore kur bëhet fjalë për menaxhimin financiar të bashkive dhe duhet të marrë vëmendjen e nevojshme nga drejtuesit vendorë të zgjedhur. Transparenca ndaj qytetarëve është një fushë të cilës disa prej bashkive në fokus duhet t'i kushtojnë vëmendje. Zhvillimi i platformave të internetit me informacion të dobishëm për qytetarët është shumë e rëndësishme me qëllim që t'i lejojë ata të ndjekin performancën e bashkive në zbatimin e buxheteve dhe planeve strategjike për të lejuar qytetarët të bëhen një pjesë aktive e vendimmarrjes duke monitoruar ciklin e plotë nga planifikimi në implementimin e prioriteteve të bashkive. Qeverisja efektive në sektorin publik inkurajon vendimmarrjen më të mirë dhe përdorimin efikas të burimeve dhe forcon llogaridhënien për administrimin e atyre burimeve. Qeverisja efektive karakterizohet nga një vizion i qartë, i cili siguron mekanizma mbikëqyrjeje të rëndësishme për përmirësimin e performancës së sektorit publik dhe trajtimin e korrupsionit. Qeverisja efektive mund të përmirësojë cilësinë e menaxhimit të financave publike, duke çuar në zbatim më efektiv të ndërhyrjeve të zgjedhura, ofrim më të mirë të shërbimeve dhe, në fund të fundit, rezultate më të mira për qytetarët. Gjithçka duhet të jetë në funksion të qeverisjes efektive të bashkive. Edicioni i parë i Indeksit të Performancës së Bashkive është një përpjekje e përkushtuar e ekipit të IPPM për të ndërtuar një platformë krahasuese me epiqendër në vlerësimin e performancës së bashkive në shërbim të qytetarëve, bizneseve dhe interesit publik përmes krijimit të vlerës për komunitetet dhe palët e interesuara. Sinergjia me qeverinë qendrore paralelisht me decentralizimin e mëtejshëm të kompetencave edhe financiare mbeten dimensione thelbësore për të ndërtuar një qeverisje lokale efektive dhe të qëndrueshme, e nxitur dhe orientuar nga nevojat e qytetarëve bazuar në bashkërendimin e nevojshëm për t'i adresuar ato me efikasitet më të lartë. Duke siguruar një mekanizëm për monitorimin dhe vlerësimin e qeverisjes lokale, Indeksi mund të mbështesë qeveritë në adresimin e sfidave sociale, politike dhe ekonomike me të cilat përballet rajoni i tyre. Për më tepër, të dhënat e mbledhura sigurojnë një bazë për shpërndarjen e rezultateve tek qeveritë lokale, qytetarët edhe media. Duke e bërë të disponueshme një informacion të tillë, Indeksi inkurajon evokim dhe politikëbërje të bazuar në prova dhe gjithashtu forcon angazhimin proaktiv qytetar.