BREAKING NEWS

Troubles are increasing for Ilir Meta's wife, here is the file that shows Monika Kryemadhi's Russian connections and payments from the companies of Vladimir Putin's people

Troubles are increasing for Ilir Meta's wife, here is the file that shows
x
BREAKING NEWS

Enemies of the USA, Berisha and Meta closely connected with Moscow, this is how the coalition of "non grata" is going to the May 14 elections with the colors of the Russian flag

Enemies of the USA, Berisha and Meta closely connected with Moscow, this is how
x
BREAKING NEWS

The American court "sinks" the former FBI agent McGonigal, the Grand Jury in New York requests the confiscation of properties and discovers new shocking facts about Agron Neza

The American court "sinks" the former FBI agent McGonigal, the Grand
x
BREAKING NEWS

USA calls on partner governments to isolate Sali Berisha, visa blocking is requested for America's "blacklist".

USA calls on partner governments to isolate Sali Berisha, visa blocking is
x
BREAKING NEWS

Funds for the reconstruction after the earthquake, the income tax law and the economic situation cause strong debates in the Assembly, the opposition accuses the government of lack of transparency and depopulation of the country

Funds for the reconstruction after the earthquake, the income tax law and the
x
BREAKING NEWS

NAME/ The arrest of Lefter Alla by SPAK, the new mayor of Bulqiza is elected

NAME/ The arrest of Lefter Alla by SPAK, the new mayor of Bulqiza is elected
x
BREAKING NEWS

Did Adriatik Llalla receive political asylum? The head of SPAK clarifies the details: We are working for...

Did Adriatik Llalla receive political asylum? The head of SPAK clarifies the
x
BREAKING NEWS

The Electoral College dismisses Alibeaj's lawsuit, the Meta-Berisha coalition continues the race for the May 14 elections, Celibashi threatens with sanctions those who abuse the DP symbols

The Electoral College dismisses Alibeaj's lawsuit, the Meta-Berisha
x

Opinion / Editorial

To preserve the institutional independence of INSTAT!

To preserve the institutional independence of INSTAT!

I welcome and appreciate the 2023 Annual Plan for the implementation of the Official Statistics Program 2022-2026, as about a year ago, in February 2022, I welcomed and appreciated this Program, prepared, through a voluminous, serious and professional work, by Institute of Statistics (INSTAT).

INSTAT these years has had considerable development and is trying to play a growing role, through its statistical products and series, for the design of appropriate public economic policies, based as much as possible on objective and complete information, thanks to its leaders among years and up to the current manager.

I especially emphasize the efforts of INSTAT for opening and then closing the negotiations on Chapter 18 "Statistics" of the Association-Stabilization Agreement with the European Union, in order to realize the maximum approximation and then the calculation of our statistical product with the statistical standards of the member countries of the European Union and with EUROSTAT indicators.

It is my duty as a deputy, to draw attention to the weaknesses and threats to INSTAT's work, based on the SËOT analysis of the institution, as well as the shortcomings that led to the non-realization of the Population and Housing Census during 2022, in addition to the deserved evaluations. procurement problems. Deficiencies that could threaten to repeat this year as well.

It seems paradoxical that the biggest statistical engagement in the country for the past year remained hostage to a tender. The Census of Population and Housing was postponed, as a result of not providing tablets, electronic tools for the realization of one of the processes, that of collecting and monitoring information in the field.

This is a deliberate delay and its main pivot has been the government and its step before the documentation, through the census, of the terrible emptying of the country. At a time when it should have been the government's main interest that the census be carried out as soon as possible, since complete information on the number of the population and housing would enable it to make the most fair and useful decisions for the citizens.

I. Major Weaknesses Threatening Statistical Production

Në analizën e tij SËOT, INSTAT cilëson me të drejtë si mangësi kryesore, burimete pamjaftueshme që ka në dispozicion.

a.       Mungesa kronike e fondeve ia ka vështirësuar institucionit realizimin e objektivave të tij. Për censin e popullsisë dhe banesave tëvitit 2020, që në vitin 2018 ishte miratuar një buxhet prej 15.8 milionë ëurosh. Kjo shumë do të financohej në masën 52% nga buxheti i shtetit dhe pjesa tjetër nga donatorët. Bashkimi Europian u ofrua me 31% të totalit dhe për 17% u ofruan donatorë të tjerë. Por shtyrjet që iu bënë procesit për tre vite rresht kanë zhvlerësuar fondin e vitit 2018, ndërkohë që çmimet janë rritur për të gjitha mallrat dhe shërbimet dhe INSTAT ka ngecur në qerthullin e tenderave dhe pamjaftueshmërisë së fondeve për të bërë statistikën e re kryesore të popullsisë dhe banesave.

b.      Vetë INSTAT cilëson si dobësi themelore burimete pamjaftueshme njerëzore, të cilat nuk ia mundësojnë përmbushjen ekërkesave në rritje për statistika zyrtare. Lëvizja, largimi i stafit ekspert ka qenë e lartë dhe politikat e motivimit të institucionit, në rradhëtë parë motivimi financiar, nuk kanëmjaftuar për të minimizuar largimet. Kjo ka sjellënë vonesa në prodhimin dhe shpërndarjen e statistikave zyrtare dhe ka ngritur pikëpyetje për cilësinë e prodhimit statistikor. Edhe pse INSTAT ka investuar në vite për rritjen e aftësive profesionale të ekspertëve të tij, mundi dhe fondet kane rezultuar jo efektivë,pasi një pjesë jo e vogël e tyre është përthithur nga sektori privat, ose është larguar në emigracion. Qeveria duhet të shikojë me përparësi rritjen e nivelit të pagave të ekspertëve të stafit të INSTAT dhe të ekspertizës së jashtme që institucioni kontrakton.

c.       INSTAT thekson se sistemi i trajnimit të stafit të tij nuk paraqitet i konsoliduar dhe nuk është i zhvilluar akoma në formë të tillë, që të ndikojë sa duhet në zhvillimin e kapaciteteve profesionale dhe menaxheriale. Kjo ndodh në një kohë kur shkenca dhe industria e prodhimit të statistikave zyrtare është zhvilluar me ritme të shpejta në botë dhe sidomos në Evropë dhe risitë në teknologjinë e informacionit statistikor prezantohen e përthithen me një ritëm marramendës, nga statistikat zyrtare të vendeve anëtare të BE dhe nga EUROSTAT .

d.      Tek ne mungon auditi i mirëfilltëstatistikor. INSTAT, nën cilësinë e institucionit përgjegjës për të garantuar zbatueshmërinë e parimeve statistikore, nuk zotëron kontroll të mjaftueshëm mbi cilësinë e të dhënave të ofruara nga institucionet publike dhe prodhuesit e tjerë të statistikave zyrtare, në rradhë të parëmbi saktësinë, përpikmërinë, afatin kohor, etj.Të dhënat jo të plota që INSTAT merr ndikojnë në cilësine e produktit përfundimtar të tij. Është domosdoshmëri krijimi i një sektori të auditit statistikor pranë INSTAT, me degëzime në institucionet kryesore publike qendrore dhe vendore, për të garantuar cilësinë dhe plotësinë e informacionit statistikor që mbledh INSTAT.

e.       Edukimi i mangët statistikor. Mangësitë në njohuritë statistikore ndikojnë negativisht në interpretimin e drejtë të treguesve statistikorë nga grupet e interesit, siç janë përdoruesit: institucionet qendrore dhe vendore publike, kompanitë e konsoliduara të biznesit dhe media. Për të mbushur këtë boshllëk, trajnimi i përdoruesve për fusha të ndryshme të statistikës do të ndikonte në rritjen e shkallës së interpretimit dhe analizave të informacionit statistikor.

f.        Forma të pamjaftueshme komunikimi me palët e interesit. Ka mosbesim të përhapurtësektorit privat dhe të qytetarëve në deklarimin e të dhënave që mbledh dhe kërkohen prej INSTAT. Po ashtu, edhe bashkëpunimi i tyre në vrojtimet statistikore, ku garantohet ruajtja e konfidencialitetit, është minimal. INSTAT duhet të diversifikojë e zhvillojë format e komunikimit me palët e interesit, duke punuar veçanërisht për një komunikim më të mirë me institucionet që sigurojnë të dhënat administrative.

INSTAT, në bashkëpunim me qeverinë dhe donatorët, duhet të synojë që të rrisë transparencën për të dhënat statistikore, mënyrën si ato sigurohen dhe kriteret e objektivitetit statistikor, duke organizuar fushata sensibilizimi në çdo nivel, veçanërisht në sipërmarrjet dhe institucionet e sektorit privat. Duke nënkuptuar dhe përfshirjen e biznesit privat në këtë proces, duke inkurajuar rritjen e rolit të dhomave të tregtisë dhe industrisë, nëpërmjet botimeve të ndryshme, faqeve në internet, katalogjeve apo vjetarëve specifikë, përfshirjes së të dhënave rajonale e kombëtare lidhur me ndërmarrjet private, llojin e sasinë e prodhimeve apo të shërbimeve, shkallën e punësimit, nivelin e teknologjive të përdorura, etj.

g.      Shpërndarja jo efektive e informacionit statistikor.Nga analiza SËOT e institucionit, del qartë se disponimi i një kalendari publikimi nuk është i mjaftueshëm, për të patur një politikë koherente të shpërndarjessë statistikave zyrtare. Është e domosdoshme të ndërmerren fushata informimi dhe ndërgjegjësimi dhe qeveria duhet të ndihmojë me akordimin e fondeve të duhura për institucionin, por edhe vetë INSTAT duhet të aplikojë për fonde pranë Ministrisë së Financave, me një program të plotë, të qartë e gjithëpërfshirës, për rritjen e kanaleve të komunikimit dhe përcjelljes së prodhimit statistikor, imazhit, si dhe nivelit të pranueshmërisë dhe besueshmërisë së INSTAT. Institucioni e ka domosdoshmëri që prodhimi i tij statistikor të vendoset i gjithi në një format të lexueshem dhe konciz PDF, lehtësisht të përdorshëm nga palet e interesit.

II.               Të gjithë duhet të ndihmojmë dhe jo të pengojmë INSTAT!

Duhet ta pranojmë të gjithësesistemi ynëi llogarive kombëtareështë ende shumë i mangët. Një pjesë e të dhënave të raportuara, përfshi PPB, paraqiten jo rrallë herë si vlerësime, dhe jo matje faktike. Një pjesë e informacionit statistikor që mbledh INSTATvjen i cunguar në kohë dhe në fushat që ai mbulon.

Në këto kushte të vështira të punës së INSTAT dhe të sfidave të mëdha që këtë institucion serioz dhe profesional e presin për këtë vit, të gjithëNE, institucionet e tjera, duke filluar nga Kuvendi, por edhe qeveria dhe institucionet qendrore dhe vendore, publiku dhe media, duhet të bëjmë më shumë për të ndihmuar INSTAT. Në rradhë të parë, ne duhet tëkontribuojmë në plotësimin e mangësive, me të cilat përballet ky institucion.

Si kërcënim kryesor per efektivitetin dhe efiçiencën e produktit statistikor të INSTAT, shoh mungesën e garancive të plota për pavarësinë e këtij institucioni statistikor thelbësor për vendim-marrjen publike. Personalisht, e quaj jetike dhe të domosdoshme këtë pavarësi. Pavarësia e institucioneve statistikore, aq më tepër e të dhënave statistikore, ndaj politikës dhe ndikimit të saj të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, merr sot një rëndësi akoma më të madhe se në të shkuarën, krahastransparencës dhe pavarësisë brenda dhe jashtë sistemit statistikor dhe ndërthurjes shumëpërmasore të tij. Ruajeni pavarësinë institucionale. Ruhuni nga patronazhistët dhe mos i bashkoni me administratën profesionale të INSTAT, se do jua hanë si mola institucionin. Shpresoj të mos i keni angazhuar deri tani, nga presioni i sektit Rama.Pavarësia e INSTAT nga ndërhyrjet apo interesat e ngushta qeveritare, paraqitet si domosdoshmëri dhe kusht “sine qua non” për besueshmërinë e produkteve të institucionit.

Bëj thirrje për zbatimin serioz dhe me përgjegjësi të detyrimeve që na rrjedhin të gjithë institucioneve shtetërore nga ky Plan vjetor 2023. Moszbatimi i këtyre detyrimeve, mosrespektimi i afateve kohore për dërgimin e të dhënave dhe informacioni jo i plotë nga njësitë statistikore dhe siguruesit e të dhënave administrative, do të sillte jo vetëm vonesë në realizimin e produkteve statistikore sipas afateve të parashikuara, por edhe mangësi në sasinë dhe cilësinë e treguesve.

Nga ana tjetër, mungesa e strukturave statistikore si dhe rishikimi i herëpashershëm i strukturës organizative në ministritë e linjës dhe institucionet e tjera që sigurojnë të dhënat administrative, rrezikon zbatimin cilësor të këtij Programi.

Kurse mosadresimi dhe mungesa në vijimësi e burimeve financiare dhe njerëzore të domosdoshme për INSTAT, do të sillte mosrealizimin e aktiviteteve, të cilat janë për t’u përshëndetur si nisma me standarde, si dhe mosplotësimin e Planit vjetor 2023 dhe moskryerjen e vrojtimeve të parashikuara në Programin e Statistikave Zyrtare 2022-2026.

Gripi i Ramës si patologji e Berishës dhe Metësnë politikën e shqiptarëve!

Nga Besi Bekteshi

“McGonigal” është dhe emri që tashmë po bëhet dashuria e opozitës shqiptare! Çfarë nuk kanë mundur të arrijnë këto 10-të vite me Ramën, janë të lumturuar ti plotësojnë me këtë burrin në USA që si një “mrekulli” e Amerikës të cilën sigurisht e quajnë komuniste kur ju nxjerr (non grata) komunistin Berisha,ju vjen për ti shpëtuar dhe mundësisht ti shpërblejë me pushtet! Pra Amerika po i nxjerr nga pushteti dhe po ashtu Amerika po i sjell në pushtet me agjentin e FBI – McGonigal! E keqe, e keqe, me gurverantoren që sipas Berishës i thotë Ramës të largohet në ishull grek ku merret në pyetje nga agjentë të FBI-së dhe prej nga ku i shkojnë “dorëheqet e ministrave” të tij që kanë takuar shpëtimin e Berishës dhe familjes së tij, por dhe Metës dhe partisë së tij dhe që ka emrin – McGonigal!Edhe po të ishte shëndosh e mirë Rama, ishte e nevojshme që ta kapte gripi që patologjia e Berishës dhe Metës të ishte për raport mjeksor normal.Rama e ka të nevojshëm herë pas herë ndonjë grip të lehtë sigurisht kështu si të gjithë ne sepse është patologji për Berishën dhe Metën! Po pra, sepse patologjia është pikërisht degë e mjekësisë, që studion shkaqet e sëmundjeve, shenjat e lindjes e të zhvillimit dhe ndryshimet që rrjedhin në organizëm nga këto sëmundje: patologjia e përgjithshme. E “patalogjikisht” term imi ky – Berisha dhe Meta kanë nevojë për një grip të Ramës! Është vendimtare për to! Minimumi të dalin në të njëjtën sigël në zgjedhje, kur e dinë se PD nuk ka as vulë as firmë! Kjo patologji e Berishës dhe Metës” ka nevojë për gripin e Ramës! Po, duhet falenderuar Luizi që ju merr shqiptarëve pjesë të rëndësishme të shfaqes “patologjike”të politikës së ditës!Gati gati, Luizi është sfumues i McGonigal, si “miku i madh” i PD-së së foltores dhe pse jo partisë familjare të Metës! E kam fjalën “mik i madh” si dikur na jepnin “Mikun e Vogël të Librit” atij që lexonte shumë libra! Edhe kush lexon dhe shikon shumë “McGonigal” përfiton këtë titull të rëndësishëm! Në fakt, takimi i Ramës me këtë burrin e FBI-së është “film i madh”, por kur nuk e ka çarë shumë by..ën Berisha që ka takuar shokun Enver apo familjen e Enverit, apo shokun Simon apo shokun Hysni, shokun Ramiz apo shokun Bulatoviç dhe shokun Nano, Berisha është ekzagjeruar dhe ka takuar dhe “armikun” Soros apo dhe shoqen Kim – Rama pse “ta çajë” se ka takuar një që është thjesht agjent i FBI-së? Apo më falni dhe kjo çështje patologjike është! Po po, patologjia jonë e madhe që në vend të “përmirësohemi” kur shikojmë Luizin, vazhdojmë sërish me patologjizmin e politikës së takimeve dhe marrëzive që gripi i Ramës “na imponon kur bie”. Gjithsesi në politikën e shqiptarëve këto kanë rëndësi! E në Shkodër kanë një shprehje që bën: fundi daltë hajër thotë Gjergj Mullaga! Por Rama bëri mirë që kaloi gripin dhe i liroi rrugën – Gjergjit të Mullagës! Se fundi hajër, do ju dalë dhe atyre që gripin e Ramës e kanë patologji të tyre.