BREAKING NEWS

The Prime Minister of Spain boycotts the EU Summit in Tirana, the main reason is revealed, it is suspected that the well-known businessman...

The Prime Minister of Spain boycotts the EU Summit in Tirana, the main reason is
x
BREAKING NEWS

"Let's dance Rugova's dance"/ Borrell films the performance, here's what Vucic does (PHOTO)

"Let's dance Rugova's dance"/ Borrell films the performance,
x
BREAKING NEWS

When will Albania join the EU? Michel gives hope: One should not wait for the end

When will Albania join the EU? Michel gives hope: One should not wait for the
x
BREAKING NEWS

Violence against Berisha, the immediate reaction of the OSCE: Avoid speculations and...

Violence against Berisha, the immediate reaction of the OSCE: Avoid speculations
x
BREAKING NEWS

"85 million euro budget support"/ Von der Leyen gives the good news for Albania

"85 million euro budget support"/ Von der Leyen gives the good news
x
BREAKING NEWS

Why was Tirana chosen for the Summit? The EC President reveals the reason

Why was Tirana chosen for the Summit? The EC President reveals the reason
x
BREAKING NEWS

Sali Berisha was attacked in the protest, foreign media echo the attack on the DP leader

Sali Berisha was attacked in the protest, foreign media echo the attack on the
x
BREAKING NEWS

What is Gerti Shehu's connection with the police? Berisha was punched in the protest, Homeland Justice publishes the photo aimed at the head of Rama and Yuri Kim and makes a 'bomb' warning

What is Gerti Shehu's connection with the police? Berisha was punched in
x

Politike

The meeting of the National Council, the document reveals, this is how the primaries in the DP will be organized

The meeting of the National Council, the document reveals, this is how the

The National Council of DP has been convened. At the meeting of the Council, the primaries were in focus. A document is provided that clarifies how the primaries in DP will be organized.

REGULATION

ON THE METHODS OF SELECTING CANDIDATES FOR

LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS

In support of articles 10, 12, 25, 38, 53 et seq. of the DPSH Statute, the Council

National Democratic Party, at the meeting of September 26, 2022,

DECIDE:

I. GENERAL PRINCIPLES

1. The selection and the selection of the official candidates of the DPSH for the power elections

local elections in the Republic of Albania are carried out through direct voting

membership and sympathizers of DPA, according to the principle "one member, one vote", in accordance

with modalities that guarantee fair competition and free competition, the chances of

equality between candidates, as well as their control over the way of realizing this

process (hereinafter "Primaries").

 

2. Primaries are organized periodically, whenever elections are officially announced for

local government, including cases of early elections.

 

3. Primaries are organized by free, secret, equal and direct voting,

according to the conditions, criteria and definitions provided in this regulation.

 

4. The Presidency of PDSH announces by decision the date of the primaries and appoints the members on the same day

of the Commission for the Organization and Control of Electoral Operations (hereinafter

“KOKOE”), i cili, sipas parashikimit statutor, organizon dhe mbikqyr procesin zgjedhor

të primareve, si dhe përcakton afatet dhe modalitetet e regjistrimit të simpatizantëve.

 

5. Procesit të seleksionimit dhe përzgjedhjes paraprake nuk i nënshtrohen deputetët e

Partisë Demokratike dhe kryetarët e bashkive në detyrë. Ata kualifikohen drejtpërsëdrejti

për të garuar në primare.

 

6. Anëtarët dhe simpatizantët e partisë ushtrojnë lirisht të drejtën e tyre të votës në primare,

pa asnjë dallim, në përputhje me modalitetet e parashikuara në këtë rregullore.

 

7. Lista e votuesve në procesin e primareve u dërgohet degëve zyrtarisht nga Sekretariati

Organizativ dhe i Burimeve Njerëzore, jo më vonë se 3 ditë para datës së mbajtjes së

primareve.

 

8. Procesi i primareve për zgjedhjet e pushtetit vendor, si rregull, duhet të përfundojë jo më

vonë sesa 30 ditë nga afati maksimal ligjor që Kodi Zgjedhor parashikon për dorëzimin e

kandidaturave nga Partitë dhe jo më vonë sesa 30 ditë nga afati maksimal ligjor për

dorëzimin e kandidaturave nga koalicionet zgjedhore. Ky afat mund të reduktohet në 15

ditë përpara datës së zgjedhjeve, në rastet e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme.

 

9. Në mbyllje të primareve për zgjedhjet e pushtetit vendor, konsiderohet i përzgjedhur dhe

fitues ai kandidat i cili merr të paktën 50% + 1 të votave nga totali i votave të vlefshme në

një zonë të caktuar.

 

10. Në rast se asnjë nga kandidatet nuk merr të paktën 50% + 1 të votave nga totali i votave

të vlefshme, atëherë kalojnë në balotazh dy kandidatët me numrin më të lartë të votave. Në

rast ndarje votash në mënyrë të barabartë, kandidati apo kandidatët që kalojnë në balotazh

hidhen me short. Shorti zhvillohet nga KOKOE brenda 24 orëve nga shpallja e rezultatit.

Votimet për balotazhin zhvillohen 7 ditë pas datës së primareve dhe konsiderohet i

përzgjedhur dhe fitues kandidati i cili merr numrin më të lartë të votave të vlefshme.

 

11. Pas përmbylljes së procesit të primareve dhe në përputhje me Statutin e PDSH, lista

përfundimtare e kandidaturave elektorale të PDSH-së miratohet me vendim të Këshillit

Kombëtar, sipas propozimit të Kryesisë së PDSH-së, bazuar në rezultatin e primareve.

 

II. KANDIDATËT PJESËMARRËS NË PRIMARE

 

1. Kandidatët e interesuar për të marrë pjesë në primaret për zgjedhjet e pushtetit vendor,

evidentohen nëpërmjet :

 

a) vetëpropozimit;

 

b) propozimit nga anëtarësia; ose

 

c) propozimit nga organet qëndrore të PDSH-së.

 

2. Pavarësisht nëse një kandidat mund të propozohet për të garuar në më shumë sesa një

zonë, nuk lejohet që një kandidat të aplikojë për t’u paraqitur njëkohësisht në më shumë

sesa në një garë primare.

 

3. Kur kryetari ose sekretari i degës dëshirojnë të garojnë në primare për zgjedhjet e

pushtetit vendor, këta të fundit duhet të aplikojnë brenda 3-ditëve nga data e shpalljes së

primareve duke dhënë dorëheqjen e menjëhershme nga mandati i tyre si kryetar ose

sekretar i degës.

 

4. Kandidatët në primare për zgjedhjet vendore duhet të jenë personalitete publike me profil

të lartë politik ose profesional, integritet dhe me ndikim shoqëror në komunitetin ku jetojnë

e punojnë.

 

5. Kandidatët që duan të kualifikohen për në primare duhet gjithashtu të plotësojnë këto

kritere:

 

a) Të mos ndodhen në kushtet e pazgjedhshmërisë në një funksion publik, sipas

përcaktimeve të Ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që

zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, i ndryshuar;

 

b) Deri në datën 02.07.1991, të mos ketë qënë anëtar ose kandidat i Byrosë Politike,

anëtar i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, anëtar i Presidiumit të

Kuvendit Popullor, kryetar i Gjykatës së Lartë, Prokuror i Përgjithshëm, kryetar i

Hetuesisë së Përgjithshme, anëtar i Këshillit të Ministrave, kryetar i Degës së

Punëve të Brendshme, punonjës i organeve të ish-Sigurimit të Shtetit,

bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit apo i favorizuar, anëtar i Komisionit

Qendror të Dëbim-Internimeve, hetues, prokuror, apo gjyqtar në procese politike;

 

c) Të jenë aktiv në jetën publike, duke mbrojtur kurdoherë interesat, vlerat dhe

parimet e PDSH;

 

d) Të kenë dhënë kontribut në fushatat elektorale për Partinë Demokratike, si dhe,

 

e) Si rregull të ketë kryer arsimin e lartë;

 

f) Të mos kenë në fuqi masa disiplinore për shkelje të statutit të PDSH, Rregullores

së Brendëshme dhe Kodit të Sjelljes së Mirë, Etikës dhe Integritetit të PDSH.

 

6. Vlerësimi i përmbushjes së kushteve dhe të kritereve të kandidatëve që duan të

kualifikohen në primare, kryhet nga Këshilli i Kualifikimit (në vijim “KK”). KK është

organ ad-hoc këshillimor i cili ndihmon Kryesinë e PDSH dhe i rekomandon Kryesisë

listën e kandidatëve që kualifikohen të garojnë në primare.

 

7. Këshilli i Kualifikimit ngrihet me vendim të Kryesisë së PDSH ditën që njoftohet

zyrtarisht zhvillimi i primareve. KK përbëhet nga 3 deri në 5 anëtarë, të cilët përmbushin

këto kritere:

 

a) Janë personalitete dhe figura të shquara të Partisë Demokratike;

 

b) Nuk kanë konflikte interesi me kandidatët potencial të primareve.

 

8. Çdo kandidat i interesuar për të marrë pjesë në primare duhet të paraqesë pranë

Sekretariatit organizativ dhe Burimeve Njerëzore të PDSH, brenda 7 ditëve nga shpallja

zyrtare e primareve, dokumentacionin e mëposhtëm:

 

a) Një kërkesë formale të kandidatit ku shpreh vullnetin e tij/saj për të marrë pjesë

në primare, duke specifikuar qartë zonën ku ai dëshiron të kandidojë;

 

b) CV të shkurtër profesionale dhe politike të përditësuar të kandidatit; si dhe

 

c) Formularin e vetëdeklarimit të pastërtisë së figurës, sipas formatit të KQZ

 

d) Vetëdeklarim se nga data 29.11.1944 deri në 02.07.1991, nuk ka qënë anëtar ose

kandidat i Byrosë Politike, anëtar i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së

Shqipërisë, anëtar i Presidiumit të Kuvendit Popullor, kryetar i Gjykatës së Lartë,

Prokuror i Përgjithshëm, kryetar i Hetuesisë së Përgjithshme, anëtar i Këshillit të

Ministrave, kryetar i Degës së Punëve të Brendshme, punonjës i organeve të ishSigurimit të Shtetit, bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit apo i favorizuar, anëtar

i Komisionit Qendror të Dëbim-Internimeve, hetues, prokuror, apo gjyqtar në

procese politike;

 

e) Vetëdeklarim se ndaj tij nuk ka masa disiplinore në fuqi për shkelje të Statutit të

PDSH, Rregullores së Brendëshme dhe Kodit të Sjelljes së Mirë, Etikës dhe

Integritetit të PDSH

 

9. Pas mbylljes së fazës së dorëzimit të aplikimeve, dokumentacioni i kandidatëve për në

primare merret në shqyrtim nga KK, i cili duhet të përfundojë procesin e vlerësimit brenda

15-ditëve sipas një metodologjie të miratuar. Në përfundim të këtij procesi, KK i propozon

Kryesisë së PDSH listën e kandidatëve që plotësojnë kriteret dhe kushtet për të marrë pjesë

në secilën prej primareve.

 

III. AKSESI I KANDIDATËVE NË PROCESIN E PRIMAREVE

 

1. Kandidatët janë të lirë të paraqesin programin e tyre në çdo formë dhe mënyrë të

ligjshme.

 

2. Drejtuesit e strukturave të Partisë, në qendër dhe në nivel bazë, kujdesen që procesi të

jetë i lirë, i ndershëm dhe i barabartë, duke i mundësuar çdo kandidati në primare akses të

njëjtë në garë, bazuar mbi parimin që resurset partiake të ndahen në mënyrë të barabartë

me të gjithë kandidatët. Drejtuesit e strukturave në bazë duhet të garantojnë prezantimin e

kandidatëve për primare dhe të platformave të tyre, përpara anëtarësisë së degës,

njëkohësisht .në një takim të përbashkët.

 

3. Drejtuesit e strukturave të Partisë të çdo niveli, duhet të jenë asnjanës në procesin e

primareve. Ata ushtrojnë të drejtën e tyre si çdo votues, duke shmangur ndikimin mbi

anëtarët e tjerë të Partisë.

 

4. Fushata për garën e primareve fillon si rregull 21 ditë përpara datës së caktuar për

mbajtjen e primareve dhe përfundon 24 orë para datës së mbajtjes së primareve. Në rastin

e mbajtjes së zgjedhjeje të parakohshme, ky afat mund të shkurtohet. Në rastin e zhvillimit

të balotazheve, fushata për garën e primareve fillon të nesërmen e shpalljes zyrtarisht të dy

kandidatëve që kalojnë në balotazh dhe përfundon 24 orë para datës së mbajtje së votimeve

të balotazhit.

5. Në të gjitha garat për primare, kandidatët zhvillojnë të paktën një debat publik për të

shpalosur platformën e tyre përpara votuesve. Kandidatët mund të bien dakord edhe për

debate të tjera. Rregullat e debatit, vendi dhe moderimi i tij, përcaktohet nga KOKOE në

bashkëpunim me kandidatët.

6. Dita përpara datës së zhvillimit të primareve dhe data e caktuar për votimet, deri në orën

e mbylljes së votimit, konsiderohet si periudhë e heshtjes zgjedhore.

7. Në periudhën e heshtjes zgjedhore nuk lejohet asnjë lloj fushate zgjedhore nëpërmjet

organeve të medias, përfshirë rrjetet sociale të kandidatëve, si dhe zhvillimi i takimeve ose

i veprimtarive të tjera zgjedhore të kandidatëve.

8. Degët e PDSH janë përgjegjëse për organizimin e takimeve me anëtarësinë dhe

simpatizantët të kandidatëve, sipas një grafiku që dërgohet paraprakisht nga Sekretariati

Organizativ dhe i Burimeve Njerëzore i Partisë, në bashkëpunim me stafin e secilit prej

kandidatëve. Grafiku më pas u dërgohet për zbatim degëve të Partisë.

9. Secili kandidat ka të drejtë të përdor mjediset e selisë qendrore të Partisë Demokratike

apo selitë e degëve të Partisë për aktivitete të fushatës zgjedhore apo për komunikimin me

mediat.

10. Degët e PDSH marrin masat për pasqyrim në mënyrë të barabartë të aktivitetit të secilit

kandidat gjatë fushatës së primareve, duke shpërndarë zyrtarisht çdo njoftim të çdo

kandidati apo çdo përmbledhje të takimeve të tij.

IV. ORGANIZIMI I PROCESIT ZGJEDHOR

1. Organizimi i procesit zgjedhor të primareve drejtohet nga KOKOE.

2. Në çdo degë të PDSH-së ngrihen qendra votimi nën përgjegjësinë dhe autoritetin e

KOKOE.

3. Në bashkitë që mbulohen nga më shumë se një degë e PDSH, votimet për primare

organizohen në të njëjtën kohë në degët përkatëse, midis të njëjtëve kandidatë.

4. Mjediset ku do të kryhet votimi miratohen nga KOKOE me propozim të kryesive të

degëve përkatëse të PD, jo më vonë se 10-ditë përpara datës së zhvillimit të primareve.

5. Në çdo qëndër votimi ngrihen Komisionet e Votimit dhe Numërimit (në vijim “KVN”),

të cilët përbëhet nga 3 (tre) anëtarë, të miratuar nga KOKOE të paktën 5 ditë përpara datës

së zhvillimit të primareve.

6. Secili kandidat ka të drejtën të caktojë një anëtar vëzhgues në çdo KVN, duke njoftuar

paraprakisht KOKOE. Vëzhguesi ka akses të plotë në të gjithë veprimtarinë e komisionit.

Ai njoftohet dhe merr pjesë në çdo mbledhjen të KVN dhe merr fjalën sa herë e kërkon për

të parashtruar kërkesa, propozime apo ankesa.

7. Fleta e votimit për procesin e primareve do të jetë sipas modelit që do të miratohet nga

KOKOE, të paktën 5 ditë përpara datës së primareve.

8. Kryetari i KVN nënshkruan dhe vulos çdo fletë votimi.

9. Komisioni është përgjegjës për tërheqjen e bazës materiale jo më vonë se 1-ditë përpara

fillimit të procesit të votimit. Baza materiale përfshin:

a) fletët e votimit;

b) proçesverbalin;

c) listën e votuesve;

d) dhomat e fshehta;

e) kutitë e votimit, si dhe

f) çdo material tjetër të nevojshëm zgjedhor.

10. Të gjithë anëtarët e KVN paraqiten në qendrën e votimit një orë përpara fillimit të

procesit dhe përgatit ambientin e qëndrës për realizimin e rregullt të procesit të votimit.

Kryetari hap zarfin me fletët e votimit dhe bën gati komisionin për fillimin e procesit.

11. Qëndrat e votimit duhet të garantojnë votimin në mënyrë të fshehtë të çdo votuesi, pa

asnjë ndërhyrje nga persona të tjerë.

12. Oraret e hapjes dhe mbylljes së qëndrave të votimit shpallen nga KOKOE dhe

ndryshojnë nëqoftëse KOKOE e sheh të arsyeshme për të mundësuar votimin sa më të gjerë

të anëtarësisë dhe simpatizantëve të PDSH,

13. Si rregull, votimi mbyllet në orarin e përcaktuar nga KOKOE, duke u siguruar që në

mjediset e qëndrës së votimit nuk ka votues që presin në rradhë për të votuar.

Përjashtimisht, nëse ka ende anëtarë të PDSH që presin të votojnë përtej orarit të caktuar

për mbylljen e qendrës së votimit, Kryetari i KVN mbledh dokumentet e tyre të

identifikimit dhe sigurohet që kushdo që është në radhë për të votuar të ketë mundësi për

të votuar. Qendra e votimit nuk mbyllet deri në përfundimin e votimit të tyre. Mbyllja e

votimit shpallet më zë të lartë dhe pas atij momenti nuk lejohet më asnjë person tjetër që

të votojë.

14. Të drejtën për votim e ka çdo anëtar dhe simpatizant i PDSH. Këta të fundit, për këtë

qëllim, rregjistrohen brenda afateve dhe sipas modaliteteve të përcaktuara në vendimin e

Kryesisë së PDSH.

15. Votuesi paraqitet përpara Komisionit me mjet identifikimi (kartë identiteti, pasaportë,

apo patentë) dhe ia dorëzon atë për verifikim anëtarit të Komisionit që është caktuar

përgjegjës për administrimin e listës së zgjedhesve. Kryetari i Komisionit pajis votuesin

me fletën e votimit dhe kujdeset që votuesi të votojë në dhomën e fshehtë dhe pa asnjë

ndërhyrje të jashtme.

16. Në mjediset e qëndrës së votimit lejohet të qëndrojnë të ulur dhe pa penguar procesin

e votimit anëtarët e KVN, vëzhguesit e kandidatëve në primare, si dhe anëtarët e KOKOE,

nëse kërkohet ndihma e tyre. Asnjë person tjetër nuk lejohet të qëndrojë në ambientet e

brendshme të qëndrës së votimit.

17. Kutitë e votimit, fletët e papërdorura, të dëmtuara, listat e votuesve dhe procesverbali i

mbylljes së votimit administrohen nga KVN.

VI. MBYLLJA E VOTIMIT DHE PROCESI I NUMËRIMIT

1. Kryetari i KVN shpall me zë të lartë mbylljen e procesit të votimit dhe menjëherë fillon

procesin e përgatitjes së ambientit të qëndrës së votimit për realizimin e procesit të

numërimit. Procesi i numërimit të votave fillon jo më vonë se 30-minuta nga mbyllja e

procesit të votimit.

2. Pas mbylljes së votimit dhe administrimit të të gjithë dokumentacionit, KVN hap kutitë

dhe kryen numërimin e votave. Numërimi i votave kryhet nga KVN dhe numërimi bëhet

në prani të të gjithë anëtarëve të komisionit dhe është i hapur për kandidatët, vëzhguesit e

kandidatëve, mediat dhe për anëtarësinë e interesuar.

3. Nëse ndonjë nga anëtarët e KVN ka kontestim apo vëren ndonjë problematikë në

procesin e numërimit, ai kontakton KOKOE dhe i shpreh shqetësimin e tij. Nëse KOKOE

vlerëson se është rasti, urdhëron KVN që të pezullojë proçesin e numërimit dhe i shpreh

shqetësimin që ka marrë. Pas sqarimit dhe zgjidhjes së problematikës, KVN me urdhër të

KOKOE vijon procesin e numërimit dhe/ose rregullon mangësinë apo problematikën që

mund të jetë ngritur.

4. Në përfundim të proçesit të numërimit, KVN, plotëson procesverbalin e procesit të

votimit dhe numërimit. Procesverbali nënshkruhet nga anëtarët e komisionit. Në këtë

moment bëhet mbyllja e materialeve në kutinë e votimit nga Kryetari i KVN dhe materialet

dorëzohen pranë KOKOE menjëherë pas përfundimit të procesit.

5. Modalitetet lidhur me hartimin e procesverbalin përfundimtar të rezultateve të votimit,

apo për vlefshmërinë apo pavlefshmërinë e votave, përcaktohen me vendim të KOKOE

dhe i përcillet çdo KVN të paktën 48-orë përpara datës së mbajtje së primareve.

6. Me hartimin e procesverbalit përfundimtar të zgjedhjeve, Kryetari i KVN, e dorëzon atë

në KOKOE, deri në orën 21:00 të datës të caktuar për zhvillimin e primareve, si dhe merr

masa për dorëzimin e materialeve zgjedhore pranë KOKOE, deri në orën 13:00 të datës së

nesërme.

7. Në rast të zhvillimit të balotazheve, zbatohen të gjitha rregullat e përcaktuara në këtë

rregullore.

8. Ankimet ndaj vendimeve të KOKOE për shkelje të Statutit të PDSH, i drejtohen

Komisionit të Apelimit dhe Vlerësimit të Statutit.

IV. DISPOZITA TË FUNDIT

1. Për çdo paqartësi lidhur me çështjet e trajtuara në këtë rregullore, ankimimet i adresohen

KOKOE i cili merr rast pas rasti vendimet përkatëse.

2. Nëse gjykohet e arsyeshme, KOKOE organizon trajnime të anëtarëve të KVN jo më

vonë se 3-ditë përpara datës së parashikuar për mbajtjen e primareve.

3. Shkelja e rregullave të parashikuara në këtë rregullore, nga cilido prej subjekteve të

përmendura në të, sjell pasoja disiplinore sipas Statutit në fuqi të PDSH-së, Rregullores së

Brendëshme si dhe Kodit të Sjelljes së Mirë, Etikës dhe Integritetit të PDSH.

4. In cases where, due to important changes in the constitutional and legal framework

that may affect the organization of electoral processes in the country, there will be a need for

changing and adapting the rules of the primaries, the decision-making bodies of the DPSH

take appropriate measures to update this regulation, no later than 90 days from

the entry into force of the new rules for the organization of electoral processes in the Republic of

Albania.

5. The General Secretary, the Organizational and Human Resources Secretariat is in charge,

The leadership of PDSH, KOKOE, as well as the leadership of the branches of the Party for the follow-up and implementation of

this regulation.

This regulation takes effect immediately.

NATIONAL COUNCIL OF THE DEMOCRATIC PARTY OF ALBANIA