BREAKING NEWS

“FBI”-ja shqiptare nis punën më 1 shtator, zbardhen detajet ku do të jetë selia

“FBI”-ja shqiptare nis punën më 1 shtator, zbardhen
x

Kultura

Vendimi, qeveria ndryshon procedurat e ndërhyrjeve në objektet kulturore, ja si do të kontaktohet privati

Vendimi, qeveria ndryshon procedurat e ndërhyrjeve në objektet

Qeveria ka marrë vendimin për ndryshimin e procedurave në ndërhyrjet e objekteve kulturore. Këshilli i Ministrave pak ditë më parë shfuqizoi vendimin “Për procedurat e konkurrimit publik për përzgjedhjen e subjekteve të licencuara për restaurimin e monumenteve të kulturës”, duke renditur edhe hapat se si do të kontraktohet firma private për ndërhyrjen në restaurimin e monumenteve kulturore. Qeveria ka publikuar procedurat e konkurrimit për kompanitë private që do të merren me dëmtimet monumentale. Për autoritetin kontraktor që disponon fondin publik fillojnë procedurat e konkurrimit publik me urdhër të Komisionit të Konkurrimit, i cili është i përbërë nga 1 kryetar dhe 5 anëtarë, të cilët janë të ndarë në dy njësi: Njësia e hartimit të dokumenteve të konkurrimit publik dhe njësia e vlerësimit të ofertave. Në njësinë e hartimit të dokumenteve të konkurrimit publik është i përbërë nga 1 jurist, 1 ekonomist dhe 1 specialist i fushës së trashëgimisë kulturore. “Institucioni/autoriteti kontraktor, që disponon fondin publik për hartimin e projektit/projekteve të zbatimit, të mbikëqyrjes dhe të kolaudimit në pasuri kulturore, fillon procedurat e konkurrimit publik, me urdhrin për ngritjen e Komisionit të Konkurrimit; Procedurat e konkurrimit kryhen nga Komisioni, i cili përbëhet nga kryetari dhe 5 anëtarë, të cilët funksionojnë të ndarë në dy njësi, si më poshtë vijon: njësia e hartimit të dokumenteve të konkurrimit publik; njësia e vlerësimit të ofertave; Njësia e hartimit të dokumenteve të konkurrimit publik përbëhet nga tre anëtarë, si më poshtë vijon: një jurist; një ekonomist; një specialist i fushës së trashëgimisë kulturore”, thuhet në vendim.

Ja si do kontaktohet privati

Ndërkohë që qeveria ka për caktuar edhe mënyrën se si do të kontaktohet privati për restaurimin e objekteve kulturore. Sipas vendimit të miratuar nga Këshilli i Ministrave bëhet me dije se firma fituese do të komunikohet brenda 5 ditëve nga komisioni. “Komisioni nuk mban përgjegjësi për vendimin e marrë, në bazë të kësaj pike, ndaj ofertuesve që kanë paraqitur oferta. Vendimi u komunikohet të gjithë ofertuesve, brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e tij, bashkë me arsyet. Brenda 5 ditëve nga marrja e vendimit të anulimit bëhet njoftimi në të njëjtën mënyrë siç është bërë edhe njoftimi i kontratës.22/2. Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.22/3. Pas korrigjimit të gabimeve aritmetike, Komisioni verifikon nëse ofertat e vlefshme janë ose jo me çmim anomalisht të ulët, sipas formulës së përcaktuar në udhëzimin e ministrit përgjegjës për trashëgiminë kulturore”, thuhet në vendim. Po ashtu, në vendim e qeverisë firma fituese do nënshkruaj kontratën brenda 5 ditëve nga momenti i zgjedhjes. “Kontrata për realizimin e shërbimeve/punimeve për ndërhyrjet e detyruara ruajtëse lidhet brenda 5 ditëve nga publikimi i njoftimit të fituesit, pasi është paraqitur edhe sigurimi i kontratës, në masën 10% të vlerës së ofertës fituese; Kontrata përmban të dhëna, për: përshkrimin e detajuar të pasurisë kulturore që është objekt i shërbimeve/punimeve për ndërhyrjet e detyruara ruajtëse dhe vendndodhjen e tij; kategorizimin e pasurisë kulturore, në bazë të ligjit nr. 27/2018, “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”; llojin e shërbimeve/punimeve; projektin e miratuar në KKTKM (në rastin e punimeve të zbatimit); preventivin dhe grafikun e punimeve (në rastin e punimeve të zbatimit); çmimin e kontratës”, thuhet në vendim.