BREAKING NEWS

Two days before Berisha's Assembly, Yuri Kim reveals the reason for Escobar's visit to Tirana and gives a strong message

Two days before Berisha's Assembly, Yuri Kim reveals the reason for
x
BREAKING NEWS

The situation heats up, the Democrats reveal the name of the "representative" of Tom Doshi who supports Berisha, Bejko warns of an attack on the headquarters after December 11

The situation heats up, the Democrats reveal the name of the
x
BREAKING NEWS

US anti-corruption strategy unveiled, dozens of politicians risk property seizure and account freezing, Kim and Blinken warn of reprisals

US anti-corruption strategy unveiled, dozens of politicians risk property
x
BREAKING NEWS

Mimi Kodheli: Bulgaria should lift its veto and open the way for integration, Tirana will not ask for separation from Skopje, we have learned from each other's mistakes

Mimi Kodheli: Bulgaria should lift its veto and open the way for integration,
x
BREAKING NEWS

The senior US official is expected to visit Albania, the two politicians he will meet

The senior US official is expected to visit Albania, the two politicians he will
x

Opinion / Editorial

Progress Report 2021 confirms 15 unfulfilled preconditions

Progress Report 2021 confirms 15 unfulfilled preconditions

The European Commission published yesterday the Progress Report for Albania (https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/albania-report-2021_en; file: /// C: / Users / user / Downloads / Albania-Report-2021 .pdf). The 136 pages of this report constitute the written proof that the current government of the Rama sect has not met all 15 preconditions set for integration by the European Union. As MEPs, senior decision-makers in the European Parliament committees, have pointed out, the credibility of the EU itself depends on the fulfillment of 15 EU preconditions by Albania, before proceeding with the EU accession process. The road to membership in the European Union is one of the requirements aimed at guaranteeing democratization, modernization, rule of law and guaranteeing stability. If the new members join without fully respecting the core values ??of the EU, they would undermine the credibility of the European Union as a whole. The European Commission's 2021 Progress Report on Albania represents a serious and well-argued indictment of the sect's failure to organize the April 25 elections, justice reform, the fight against corruption, the country's EU integration, the economy and in the decentralization reform of local government.

I. EU and the April 25 elections

Regarding the April 25 elections, the Progress Report of the European Commission states that "Concerns remain regarding the misuse of public resources or official functions, allegations of vote buying and the flow of sensitive personal data covering the political preferences of citizens." (Progress Report 2021, p.4, first paragraph. File: /// C: /Users/user/Downloads/Albania-Report-2021.pdf). He continues on page 29, first paragraph, noting that "The flow of sensitive personal data, including political preferences, emerged during the campaign for the April 25 general elections." On page 26, fourth paragraph, the Report presents the complete indifference of the current government to the electoral recommendations of the European Union. He underlines that “The EU's extraordinary recommendations for improving the financing of political parties and electoral reform, which are not part of the OSCE / ODIHR recommendations, have yet to be addressed. "Incidents that occurred during the election campaign, especially in relation to vote buying, have shown that there is a need for transparent funding of political parties."

 

II.                Integrimi europian

Sekti i liderit global dështoi thekshëm dhe me procesin e integrimit europian, jetësor për shqiptarët. Në faqen 11, paragrafi i fundit, Progres Raporti shprehet se: “Sidoqoftë, integrimi në BE shfaqet me profil të ulët në prioritetet e përcaktuara në programin e qeverisë së re të paraqitur në shtator 2021”. Në programin qeverisës të shpalosur me bujë pak javë më parë, strategjia e integrimit 2021-2025 dhe plani i veprimit për zbatimin e saj nuk shfaqet asgj?kundi. Çfarë, papritmas e harruam integrimin, për megalomaninë e liderit global që preferon të kritikojë si dritëshkurtër BE-në? Më tej, Progres Raporti vazhdon: “Konsultimi mbi politikat dhe legjislacionin duhet të jetë më thelbësor në mënyrë që të rrisë më tej përfshirjen dhe transparencën e procesit të reformës, veçanërisht në çështjet që lidhen me reformat e orientuara drejt BE –së”. (Progres Raporti 2021, fq.12, paragrafi i parë. file:///C:/Users/user/Downloads/Albania-Report-2021.pdf ).

III.             Reforma në drejtësi

Për reformën në drejtësi, për të cilën qeverisja e sotme shfaqet si kampione e mbështetjes, Progres Raporti i BE-së e thotë troç se: “Efikasiteti i sistemit gjyqësor është ndikuar nga kohëzgjatja e procedurave, shkalla e ulët e pastrimit dhe ngarkesa e madhe. Gjykatat e Apelit kanë një numër të madh të çështjeve të trashëguara dhe vende të lira gjyqësore, me vetëm 40 nga 78 gjyqtarët e apelit në detyrë. Një hartë e re gjyqësore duhet miratuar dhe zbatuar urgjentisht, për të rishpërndarë gjyqtarët dhe burimet brenda sistemit gjyqësor. Kohëzgjatja mesatare për një çështje në nivelin e apelit është 998 ditë (rreth 3 vjet) për çështjet penale dhe 1742 ditë (rreth 5 vjet) për çështjet civile dhe tregtare”. (Progres Raporti 2021, faqja 22, paragrafi i katërt. file:///C:/Users/user/Downloads/Albania-Report-2021.pdf ).

IV.              Antikorrupsioni

Është në luftën ndaj korrupsionit që qeverisja Rama “shkëlqen” me ngjyrën më të zezë të saj. “Dënimet në rastet që përfshijnë zyrtarë të nivelit të lartë mbeten ende të kufizuara, duke nxitur një kulturë mosndëshkimi brenda niveleve më të larta të Shtetit... Në përgjithësi, korrupsioni është mbizotërues në shumë fusha të jetës publike dhe të biznesit dhe mbetet një çështje shqetësuese serioze”, cilëson Progres Raporti i BE-së në fq. 5, paragrafi i tretë. Më tej, ai vazhdon: “Ndikimi i masave kundër korrupsionit në zonat veçanërisht të cenueshme (doganat, administrata tatimore, arsimi, shëndetësia, prokurimi publik, kontratat PPP, etj.) mbetet i kufizuar. Kontrollet e brendshme dhe mekanizmat e inspektimit brenda administratës publike mbeten të dobëta dhe joefektive”. Komentet ndaj këtyre konsideratave të BE-së janë të tepërta.

V.                 Ekonomia

Komisioni Europian, në Progres Raportin 2021, në Klasterin e Tretë të raportit, me titull “Konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse”, cilëson: 1. “Humbjet e larta të të ardhurave dhe shpenzimet e jashtëzakonshme, të cilat çuan në rritjen e deficitit fiskal dhe borxhit publik në vitin 2020, duke fshirë përpjekjet disavjeçare të konsolidimit fiskal” (Progres Raporti 2021, faqja 53, paragrafi i dytë. file:///C:/Users/user/Downloads/Albania-Report-2021.pdf ). 2. “Borxhi dhe deficiti publik i Shqipërisë u rritën ndjeshëm për shkak të pandemisë COVID-19 në vitin 2020 dhe do të mbeten në nivele të larta në vitin 2021”(Progres Raporti 2021, faqja 51, paragrafi i dytë”. file:///C:/Users/user/Downloads/Albania-Report-2021.pdf ). 3. “Reformat social-ekonomike duhet të ndiqen me përparesi, për të ndihmuar në adresimin e dobësive ekzistuese strukturore, konkurrencën e ulët, papunësinë e lartë dhe ndikimin e pandemisë” (Progres Raporti 2021, faqja 8, paragrafi i parë. file:///C:/Users/user/Downloads/Albania-Report-2021.pdf ). 4. “Boshllëqe të konsiderueshme mbeten, në krahasim me vendet partnere rajonale dhe europiane. Konkurrueshmëria e Shqipërisë pengohet nga mungesa e njohurive sipërmarrëse dhe teknologjike, nivele të konsiderueshme të informalitetit, nevoja të paplotësuara për investime në kapital njerëzor dhe fizik dhe shpenzime të ulëta për kërkim dhe zhvillim. Boshllëqet para-ekzistuese dhe të rëndësishme në aftësitë dhe arsimin ndoshta janë zgjeruar, për shkak të bllokimeve të lidhura me COVID-19 dhe mësimit në distancë, i cili nuk është i arritshëm për të gjithë. Integrimi rajonal dhe eksportet u rritën, por mbetën nën potencialin. Mungesa e produktit dhe diversifikimi gjeografik në eksportet e Shqipërisë e shtojnë cenueshmërinë e tyre ndaj goditjeve të jashtme” (Progres Raporti 2021, faqja 7, paragrafi i tretë. file:///C:/Users/user/Downloads/Albania-Report-2021.pdf ). 6. “Rënia e eksporteve të shërbimeve dhe remitancave zgjeroi deficitin tashmë të lartë të llogarisë rrjedhëse në mënyrë të konsiderueshme në vitin 2020” ”(Progres Raporti 2021, faqja 52, paragrafi i dytë. file:///C:/Users/user/Downloads/Albania-Report-2021.pdf ). 7. “Planet për konsolidimin fiskal dhe zgjerimin e rekomanduar të bazës tatimore janë shtyrë” (Progres Raporti 2021, faqja 53, paragrafi i tretë. file:///C:/Users/user/Downloads/Albania-Report-2021.pdf ), si dhe 8. “Rreziqet fiskale vazhdojnë, ndërsa reformat në menaxhimin e investimeve publike kanë ngecur” (Progres Raporti 2021, faqja 53, paragrafi i katërt. file:///C:/Users/user/Downloads/Albania-Report-2021.pdf).

VI.              Pushteti vendor dhe reforma administrative

Bashkimi Europian në Progres Raport vë theksin edhe në dështimin e qëndrueshmërisë financiare të reformës së decentralizimit të pushtetit vendor. Ai cilëson se “Ndërsa bashkive u janë dhënë kompetenca më të mëdha për bërjen e politikave, njësive të qeverisjes vendore u mungojnë ende burimet e mjaftueshme financiare dhe kapaciteti administrativ për t'i ushtruar ato në mënyrë efektive... Situata e tyre financiare është bërë gjithnjë e më e komplikuar nga pandemia, me burimet në dispozicion të NJQV -ve duke u zvogëluar gjithnjë e më shumë... Reforma administrative territoriale duhet të konsolidohet si pjesë e agjendës më të gjerë të decentralizimit. Nevojitet një monitorim dhe vlerësim sistematik i zbatimit të strategjisë kombëtare të decentralizimit dhe qeverisjes vendore 2015-2022” (Progres Raporti 2021, faqja 12, paragrafi i tretë dhe i katërt. file:///C:/Users/user/Downloads/Albania-Report-2021.pdf

xx

Progres Raporti 2021 i Komisionit Europian për Shqipërinë rrëzon një herë e përgjithmonë përrallat që kërkon të shesë sekti Rama, se gjoja është vetë Bashkimi Europian me problemet e tij të brendshme, që po e bllokon ose ngadalëson integrimin e Shqipërisë (problemet e Maqedonisë së Veriut me Bullgarinë, qëndrimi refraktar i disa vendeve të tjera anëtare, etj., etj.). Shpreh besimin se, pavarësisht ndonjë simpatie personale që kthehet lehtë në favorizim klientelist, përfaqësuesit e Bashkimit Europian në Tiranë do të dinë të ngrihen në lartësinë e detyrës dhe të kërkojnë plotësimin e të 15 para-kushteve të BE-së për anëtarësim, pasi kështu ndihmojnë realisht qytetarët shqiptarë dhe forcojnë kulturën e përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies në vend. Ata nuk duhet ta anashkalojnë këtë devijim të shëmtuar të problemeve reale të qeverisjes së sotme të Shqipërisë në rrugën e saj drejt integrimit në familjen e madhe të përbashkët europiane, duke shitur mos-plotësimin e 15 para-kushteve të BE-së për problematikë zgjerimi të BE-së. Ndryshe nga sa pretendon qeverisja e sotme, se detyrat e shtëpisë për integrimin europian i ka bërë më së miri, sipas gjetjeve dhe rekomandimeve të Progres Raportit 2021 për Shqipërinë të Komisionit Evropian, sekti Rama jo vetëm nuk i ka bërë detyrat e shtëpisë si duhet, por edhe ka ngelur në klasë. Opozita e vendit ka për detyrë madhore, përpara të gjithë qytetarëve shqiptarë që të çmontojë të plotë mekanizmin 3D të gënjeshtrës virtuale që qeverisja Rama ka perfeksionuar gjatë këtyre 8 viteve, për ta nxjerrë liderin global, kryeministrin tonë, lakuriq në mashtrimet e tij të përsëritura.